• GAWGROUP
 • GAWGROUP
 • GAWGROUP
 • GAWGROUP

废水处理

GAW 集团环境技术领域的专家为水制备提供处理方案:

 • 工业及市政污水处理系统
 • 工艺用水的制备
 • 污水处理设备组件
 • 腐败物容器
 • 公共项目的开发和咨询
 • 已解除管制市场中的私人伙伴关系
 • 可行性研究
 • 招标
 • 建设及项目管理

GAW technologies GmbH

Puchstrasse 76 / PF 64
8020 Graz, Österreich
Tel.: +43 (0)316  2704-0
Fax.: +43 (0)316 273266
office@gaw.at