• GAWGROUP
  • GAWGROUP
  • GAWGROUP
  • GAWGROUP

颜料制备

pigmentaufbereitung为了提高纸张的诸如强度和吸水性等的特性,在制浆和造纸时需要采用化学辅料。

颜料的选择决定涂布纸的基本特征,特别是光泽度、平滑度和适印性。

GAW 供应纸张生产和后加工所需的所有储存、加工和计量设备。

GAW technologies GmbH

Puchstrasse 76 / PF 64
8020 Graz, Österreich
Tel.: +43 (0)316  2704-0
Fax.: +43 (0)316 273266
office@gaw.at